Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Konsuli- ja kansalaispalvelut - Suomen suurlähetystö, Peking -Suomen pääkonsulaatti, Shanghai : Palvelut suomalaisille : Konsuli- ja kansalaispalvelut

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Peking
SUOMEN PÄÄKONSULAATTI, Shanghai

 • Suomen suurlähetystö, Peking
  Puh. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
 • Suomen pääkonsulaatti, Shanghai
  Puh. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Konsuli- ja kansalaispalvelut

Ajokortti

Kiinassa:

Suomalainen ajokortti ei oikeuta kuljettamaan ajoneuvoa Kiinassa, vaan ajokortin haltijan on hankittava väliaikainen kiinalainen ajokortti.  Lisätietoja saa toimivaltaiselta paikallisviranomaiselta Beijing Vehicle Administration –toimistosta tai Kiinan suur­lähetystöltä Suomessa.

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) sähköisestä asiointipalvelusta voi maksutta tulostaa englanninkielisen ajokortti­otteen. Maksullisen leimatun ja allekirjoitetun ajokorttiotteen voi tilata suomi.fi –sivustolta tai sähköpostitse ajokorttiotetilaukset@trafi.fi. Edustustoilla ei ole toimivaltaa todistaa ajo-oikeutta.

Suomessa:

Kiinalainen ajokortti  oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoa Manner-Suomessa (uusi ajokorttilakin 61 §)  1.2.2018 lukien. Ajokortista on käytävä latinalaisin kirjaimin ilmi ajokortin haltijaa ja ajo-oikeutta koskevat tiedot tai mukana on oltava ajokortin virallinen suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Lisätietoja liikenteen turvallissuusviraston Trafin sivuilta.

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1§:n määrittämä kansalais­velvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, kun hän täyttää 60 vuotta. Varusmies- tai siviilipalvelus suoritetaan 18–29 –vuotiaana. Myös naiset voivat suorittaa vapaa­ehtoisen asepalveluksen.

Ulkomailla asuvat asevelvollisuusikäiset Suomen kansalaiset ovat yhtä lailla asevelvollisia kuin Suomessa asuvat.  Asevelvollisuuslaki antaa kaksoiskansalaisille mahdollisuuden anoa varusmiespalvelukseen vapautusta sillä perusteella, että henkilön pysyvä koti tai asunto on ulkomailla (= ei ole pysyvää sidettä Suomeen). Jos asevelvollisuus on suoritettu jossakin toisessa maassa, voi myös anoa vapautusta. Henkilö voidaan kuitenkin määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jona hän täyttää 30 vuotta (asevelvollisuuslaki 75§). Kaksoiskansalaisen on huolehdittava, että tieto kaksoiskansalaisuudesta on merkitty Suomen väestörekisteriin. Tiedon voi tarkistaa maistraatista.

Kutsunnat pidetään vuosittain elo-marraskuussa ja ne koskevat miespuolisia Suomen kansalaisia, jotka kyseisenä vuonna täyttävät 18 vuotta. Kutsuntavelvollisen tulee huolehtia osoite- ja kansalaisuustiedon päivittämisestä Suomen väestörekisteriin, sillä jokaiselle kutsuntavelvolliselle lähetetään kirje ja tietopaketti kutsuntatilaisuuksien ajasta ja paikasta kotiosoitteeseen. Ulkomailla asuvan ei tarvitse henkilökohtaisesta saapua kutsuntatilaisuuteen, mutta kutsunta­velvoite tulee hoitaa olemalla yhteydessä suoraan aluetoimistoon: www.puolustusvoimat.fi/aluetoimistot/loyda-aluetoimistosi.

Lisätietoja asevelvollisuudesta: Puolustusvoimat


Sivun alkuun
 

Asianajajat

Kiinassa:

Kaupunkikohtaisia lakiasiantoimistoja: www.hg.org/firms-china.html

Suomessa:

Suomen asianajajaliitto: www.asianajajaliitto.fi

Asiakirjatiedustelut

Virkatodistus- ja osoitetiedustelut:

Kiinassa ei ole käytössä sukuselvitystä. Lähin dokumentti on perhettä tai organisaatiota koskeva Hukou-asuinpaikka­todistus, joka vastaa maan sisäistä oleskelulupaa. Hukousta ilmenevät henkilön syntymäaika- ja –paikka, siviilisääty, osoite, koulutus, ammatti ja perhesuhteet, mutta sitä ei aina ole päivitetty ajan tasalle. Saman perheen eri jäsenillä saattaa olla eri Hukou. Hukoun myöntää lähin poliisilaitos ja sen voi saada asianosainen henkilö itse tai hänen valtuuttamansa asianajaja. Omia perhetietoja voi myös tiedustella paikalliselta "Jie Dao" -toimistolta (community centre). Edustusto ei voi saada yksityisen henkilön Hukouta tai tietoja siitä.

Kiinassa ei ole keskitettyä väestö- tai osoitetietojärjestelmää. Henkilöt rekisteröidään Hukou-asuinpaikkatodistuksen avulla paikallisiin rekistereihin. Osoitteen selvittämiseksi tiedustelussa tulee mainita henkilön nimi, syntymäaika ja paikkakunta (provinssi ja kaupunki sekä suurien kaupunkien osalta myös kaupunginosa) sekä lisäksi kiinalaisen henkilöllisyyskortin tai passin numero.

Virkatodistus perunkirjoitusta varten:

Kiinassa asuvaa tai asunutta henkilöä koskeva asiakirjatiedustelu tulee lähettää:

 • Yksityishenkilön toimesta Suomen ulkoministeriöön (joko sähköpostitse: kirjaamo.um@formin.fi tai postitse: Ulkoministeriö, PL 176, 00023 Valtioneuvosto), josta se toimitetaan virkateitse ensin Suomen edustustoon Kiinassa ja edelleen Kiinan viranomaisille. Asiakirjan hankkimisen on oltava perusteltua hakemuksen tehneen etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien toteutumiseksi (esim. perunkirjoitus Suomessa). Tarvittavien tietojen saamiseen voi kulua aikaa jopa kuukausia. Palvelu on maksullinen. Lisätietoja ja tiedustelulomake: www.formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49437&culture=fi-FI&contentlan=1.
 • Suomen viranomainen voi kääntyä asiassa myös Kiinan Helsingissä sijaitsevan suurlähetystön puoleen


Sivun alkuun
 

Auto

Auton tuontia ja vientiä koskeviin kysymyksiin vastaavat asianomaiset tahot Suomessa ja Kiinassa. Lisätietoja Suomessa antaa Tulli ja Kiinassa paikallinen tullilaitos http://english.customs.gov.cn/ sekä Kiinan suurlähetystö Suomessa.

Avioliitto ja avioero

Avioliitto

Yleistä tietoa avioliiton solmimisesta ulkomailla tai avioliittoon vihkimisestä Suomessa saa maistraatista www.maistraatti.fi. Tietoa Suomen kirkon vihkimisoikeudesta ulkomailla saa osoitteesta www.evl.fi. Avioliittoa ei voi solmia Suomen ulkomaan edustustossa. Kiinassa tapahtuvaa vihkimistä varten saa lisätietoja vihkivältä taholta (ml. vaadittavat asiakirjat).

Esteettömyystodistus tulee pyytää viimeisen kotikunnan maistraatista, sillä kirkkoherranviraston esteettömyys­todistusta ei hyväksytä Kiinassa. Maistraatin esteettömyystodistus tulee laillistaa: ensin Suomen ulkoministeriössä Helsingissä ja sen jälkeen Kiinan suurlähetystössä Helsingissä (www.chinaembassy-fi.org/eng/).

Ulkomailla solmittu avioliitto on pätevä Suomessa, mikäli se on pätevä siinä valtiossa, jossa se on solmittu. Ulkomailla solmittu avioliitto huomioidaan Suomessa vasta, kun se on rekisteröity Suomen väestötietojärjestelmään. Kiinassa solmitun Suomen kansalaisen avio­liiton rekisteröinnin voi tehdä suoraan maistraattiin tai Suomen ulkomaan edustuston kautta. Rekisteröinti on Suomessa maksuton ja kestää n. 3-4 viikkoa. Rekisteröintiä varten vaaditaan:

 • Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta” –lomake. Mikäli molemmat vihityt osapuolet ovat Suomen kansalaisia, molempien tulee täyttää oma lomakkeensa.
 • Valokopiot vihittyjen osapuolten passien henkilötietosivuista (vapaaehtoinen)
 • Avioliittotodistus (”Marriage Certificate"), joka on laillistettu. Laillistamisprosessi on kolmivaiheinen:
 1. Avioliittotodistus notarisoidaan kiinalaisella notaarilla, joka myös kääntää asiakirjan englanniksi. Notaari­toimistojen yhteystiedot Kiinassa: www.chinanotary.org/ (kiinaksi).

 2. Tämän jälkeen notarisoitu avioliittotodistus tulee laillistaa:

  • Pekingin toimialue: Kiinan ulkoministeriössä
   Yhteystiedot: Legalization Division of the Consular Section of Ministry of the Foreign Affairs, 7th floor, South Tower, Ministry of Foreign Affairs, No. 2 Road, Chaoyangmen, Beijing. Puh. +86-010-65889761

  • Shanghain toimialue: paikallisessa ulkoasiaintoimistossa (Foreign Affairs Office, FAO)
   Yhteystiedot: Shanghai Municipality Foreign Affairs Office (FAO), Authentication Office, Equatorial Hotel Office Building, Hua Shan Road No. 228, 2nd floor, Shanghai, Puh. +86-6247 0833

 3. Tämän jälkeen Suomen edustusto laillistaa todistuksen

  • Pekingin toimialue: Suomen suurlähetystö Pekingissä

  • Shanghain toimialue: Suomen pääkonsulaatti Shanghaissa

Avioero

Suomen kansalaisen avioero on rekisteröitävä Suomen väestötietojärjestelmään.

Avioero Suomessa:

Avioeroa haetaan jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudesta joko yhdessä tai yksin: hakemuslomake. Avioeron yhteydessä voidaan ratkaista lasten huolto, asuminen, elatusapu ja tapaamisoikeus sekä omaisuuden jako.

Avioero ulkomailla:

Lähtökohtaisesti vieraassa valtiossa annettu avioeropäätös tunnustetaan Suomessa ilman eri vahvistusta. Tarvittaessa Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa, tunnustetaanko vieraassa valtiossa annettu avioeropäätös Suomessa.

Ulkomailla annetusta avioeropäätöksestä tulee esittää joko alkuperäisenä tai laillistettuna sekä käännettynä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan, mutta ulkomailla tehty käännös tulee olla laillistettu.

EU:n alueella myönnetty avioeropäätös, jossa on EU:n säännösten mukainen todistus, on sellaisinaan Suomessa pätevä. Todistuksen saa avioeropäätöksen antaneelta viranomaiselta, eikä sitä tarvitse käännättää.

Avioeropäätökset voi jättää edustustojen kautta Suomeen toimitettavaksi tai lähettää itse Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön (PL 26, 68601 Pietarsaari) tai viimeisen kotikunnan maistraattiin.


Sivun alkuun
 

Eläimet

Tietoa lemmikkieläinten tuonnista Suomeen saa Eviran verkkosivuilta. Sivuilta selviää vaatimukset EU-passista, tunnistus­merkinnästä, raivotauti- ja ekinokokkilääkityksestä sekä hyväksytyt rajanylityspaikat.

Lemmikkieläinten vientiehdoista vastaa kohdemaan eli Kiinan viranomainen, lisätietoja paikallisviranomaiselta 'General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the PRC' tai Kiinan suurlähetystöltä Suomessa. Lisätietoja eläinten rokotuksista: International Animal´s Hospital www.icvsasia.com/. Suomi ei aseta lemmikki­eläimille vientiehtoja.

Eläke

Suomen eläkejärjestelmä sisältää työeläke- ja kansaneläkejärjestelmän. Suomen työansiot kerryttävät työeläkettä ja kansaneläke takaa vähimmäisturvan niille, jotka eivät saa työeläkettä tai joiden työeläke on hyvin pieni. Työeläkkeestä saa lisätietoa eläketurvakeskukselta: www.etk.fi tai www.tyoelake.fi. Kansaneläkkeestä saa lisätietoa Kansaneläkelaitoksen kansainvälisten asioiden keskuksesta.


Sivun alkuun
 

Henkilökortti

Suomalainen voi osoittaa henkilöllisyytensä ulkomailla joko passilla tai EU- ja Schengen-alueella suomalaisella henkilökortilla, joka on myönnetty 1.3.1999 jälkeen. Suomalaisella henkilökortilla voi matkustaa EU:n alueella ilman passia. Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa tai Suomen ulkomaan edustustosta. Lisätietoa: Poliisi

Kansalaisneuvonta

Kansalaisneuvonta on Suomen julkisten palvelujen neuvontapiste. Palvelun tarkoituksena on auttaa kansalaisia löytämään oikea viranomainen tai sähköinen palvelu asiansa hoitamiseksi sekä vastata yleisiin kysymyksiin koskien Suomen julkisia palveluja. Yhteystiedot: www.kansalaisneuvonta.fi


Sivun alkuun
 

Kielenkääntäjät ja tulkit

Edustustot eivät tee käännöksiä tai tulkkauksia.

Suomessa:

Kiinassa:
Translators Association of China http://tac-online.org.cn/en/, joilla on suomenkielisiä käännöspalveluja

Suomen edustustot eivät vastaa ulkopuolisten toimijoiden palvelujen sisällöstä.

Kuolemantapaus

Kun edustusto saa ilmoituksen Kiinassa tapahtuneesta suomalaisen kuolemasta – esim. asemamaan viranomaiselta, oppaalta tai muulta taholta - ilmoitetaan siitä välittömästi ulkoasiainministeriön kautta vainajan lähiomaiselle. Edustusto ja paikallinen koordinaattori avustavat tarvittaessa vainajan kotiuttamiseen, hautaamiseen tai tuhkaamiseen liittyvissä toimenpiteissä, vainajan lähiomaisten toiveiden mukaisesti. Seuraavat asiakirjat vaaditaan: omaisen valtakirja edustustolle tai koordinaattorille sekä laillistettu väestörekisteriote sukulaisuussuhteesta.

Matkavakuutus saattaa kattaa vainajan kotiuttamiskulut Suomeen tai paikalliset hautauskulut Kiinassa. Mikäli vainajalla ei ollut matkavakuutusta, omaiset vastaavat kaikista kuluista. Kotiutuskulut Suomeen voivat olla varsin suuret. Mikäli vainajalla ei ole varoja tai omaiset eivät voi hoitaa kotiutusta tai hautausta, vainaja haudataan Kiinassa paikallisen lain­säädännön mukaisesti.

Arkkukotiutus: Käytännön toimista vastaavat paikallinen kiinalainen- ja vastaanottava suomalainen hautaustoimisto. Kotiutukseen vaaditaan seuraavat asiakirjat: passi, kuolintodistus, palsamointitodistus, arkkutodistus ja Quarantee Certificate. Kuolintodistuksen ja ruumiinavauspöytäkirjan voi tilata paikallisen koordinaattorin kautta. Heiltä voi myös tiedustella voiko vainajan mukana lähettää hänelle kuuluneita henkilökohtaisia tavaroita.

Tuhkauurnan kotiutus: Tuhkauurnan voi kuljettaa lentokoneessa käsimatkatavarana tai rahtina sopimalla kuljetustavasta lentoyhtiön kanssa. Uurnaa ei voi lähettää postitse tai kaupallisella kuriiripostilla (UPS, TNT, EMS). Lentoyhtiö vaatii tavallisesti seuraavat asiakirjat: passi, kuolintodistus, tuhkautustodistus ja uurnatodistus (urn certificate). Uurna tulee olla sinetöity eikä se saa olla metallia.

Kuoleman rekisteröinti Suomeen: Kiinassa menehtyneen Suomen kansalaisen kuoleman voi rekisteröidä suoraan kotikunnan maistraattiin tai Suomen edustustojen kautta. Rekisteröinti on Suomessa maksuton ja kestää n. 3-4 viikkoa. Rekisteröintiä varten tarvitaan:

 1. Kuolintodistus notarisoidaan kiinalaisella notaarilla, joka myös kääntää asiakirjan englanniksi. Notaari­toimistojen yhteystiedot Kiinassa: www.chinanotary.org/ (kiinaksi).
 2. Tämän jälkeen notarisoitu kuolintodistus tulee laillistaa:
 • Pekingin toimialue: Kiinan ulkoministeriössä
  Yhteystiedot: Legalization Division of the Consular Section of Ministry of the Foreign Affairs, 7th floor, South Tower, Ministry of Foreign Affairs, No. 2 Road, Chaoyangmen, Beijing. Puh. +86-010-65889761
 • Shanghain toimialue: paikallisessa ulkoasiaintoimistossa(Foreign Affairs Office, FAO)
  Yhteystiedot: Shanghai Municipality Foreign Affairs Office (FAO), Authentication Office, Equatorial Hotel Office Building, Hua Shan Road No. 228, 2nd floor, Shanghai. Puh. +86-6247 0833

 1. Tämän jälkeen Suomen edustusto laillistaa todistuksen

 • Pekingin toimialue: Suomen suurlähetystö Pekingissä

 • Shanghain toimialue: Suomen pääkonsulaatti Shanghaissa


Sivun alkuun
 

Laillistus

Kun vieraan valtion asiakirja esitetään toisen maan viranomaisille (esim. rekisteröintiä varten), tulee sen kelpoisuus todentaa laillistamismenettelyllä. Asiakirjan laillistaminen on asiakkaan oikeus­turvaan liittyvä toimenpide, jolla varmistetaan, että todistuksen antajalla on oikeus antomaassa maan lakien mukaan tällaisen todistuksen antamiseen.

Kiinan ja Suomen välillä laillistamis­menettely on kolmivaiheinen. Edustusto voi laillistaa ainoastaan asiakirjoja, joilla on yhteys Suomeen ja perustuvat viranomaisasiakirjoihin (omia vakuutuksia/lausuntoja ei voi laillistaa). Jotta kiinalaisen paikallis­viranomaisen antama asiakirja (esim. syntymä-, avioliitto- ja kuolintodistus) on pätevä Suomessa, tulee se laillistaa Kiinassa seuraavasti:

 1. Asiakirja notarisoidaan kiinalaisella notaarilla, joka myös kääntää asiakirjan englanniksi. Notaari­toimistojen yhteystiedot Kiinassa: www.chinanotary.org/ (kiinaksi).
 2. Tämän jälkeen notarisoitu asiakirja laillistetaan:
 • Pekingin toimialue: Kiinan ulkoministeriössä
  Yhteystiedot: Legalization Division of the Consular Section of Ministry of the Foreign Affairs, 7th floor, South Tower, Ministry of Foreign Affairs, No. 2 Road, Chaoyangmen, Beijing. Puh. +86-010-65889761

 • Shanghain toimialue: paikallisessa ulkoasiaintoimistossa (Foreign Affairs Office, FAO)
  Yhteystiedot: Shanghai Municipality Foreign Affairs Office (FAO), Authentication Office, Equatorial Hotel Office Building, Hua Shan Road No. 228, 2nd floor, Shanghai. Puh. +86-6247 0833

 1. Tämän jälkeen Suomen edustusto laillistaa todistuksen:

 • Pekingin toimialue: Suomen suurlähetystö Pekingissä

 • Shanghain toimialue: Suomen pääkonsulaatti Shanghaissa

Huom. Viisumihakemuksen laillistusta vaativiin liitteisiin riittää ainoastaan Kiinan ulkoministeriön laillistus (Suomen edustuston laillistusta ei vaadita).

Jotta Suomessa laadittu viranomaisasiakirja olisi pätevä Kiinassa, tulee se laillistaa Suomessa. Lisätietoja ulkoministeriön kotisivuilta: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49373&contentlan=1&culture=fi-FI

Lapsi- ja perheoikeusasiat (ml. syntymä)

Ulkoasiainhallinto antaa virka-apua Suomen sosiaaliviranomaisille koskien isyyden tunnustamista, elatusapua, huolto- ja tapaamisoikeutta sekä lastensuojelua silloin, kun toinen asianosaisista asuu ulkomailla sekä auttaa lapsikaappauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Kiinassa syntyneen Suomen kansalaisen voi rekisteröidä joko suoraan maistraattiin tai Suomen ulkomaanedustuston kautta. Rekisteröinti on Suomessa maksuton ja kestää n. 3-4 viikkoa. Rekisteröintiä varten vaaditaan:

 1. Synnytyssairaalan englanninkielinen syntymätodistus notarisoidaan kiinalaisella notaarilla. Notaari­toimistojen yhteystiedot Kiinassa: www.chinanotary.org/ (kiinaksi).
 2. Tämän jälkeen notarisoitu syntymätodistus tulee laillistaa:
 • Pekingin toimialue: Kiinan ulkoministeriössä
  Yhteystiedot: Legalization Division of the Consular Section of Ministry of the Foreign Affairs, 7th floor, South Tower, Ministry of Foreign Affairs, No. 2 Road, Chaoyangmen, Beijing. Puh. +86-010-65889761

 • Shanghain toimialue: paikallisessa ulkoasiaintoimistossa (Foreign Affairs Office, FAO)
  Yhteystiedot: Shanghai Municipality Foreign Affairs Office (FAO), Authentication Office, Equatorial Hotel Office Building, Hua Shan Road No. 228, 2nd floor, Shanghai. Puh. +86-6247 0833

 1. Tämän jälkeen Suomen edustusto laillistaa todistuksen

 • Pekingin toimialue: Suomen suurlähetystö Pekingissä

 • Shanghain toimialue: Suomen pääkonsulaatti Shanghaissa

Isyyden vahvistaminen ja lapsen kansalaisuus

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella ja isä on Suomen kansalainen lapsen syntymähetkellä, tulee isyys lähtökohtaisesti vahvistaa ensin lapsen asuinvaltion lainsäädännön mukaisesti – sillä ulkomailla annettu isyyspäätös tulee sellaisenaan voimaan myös Suomessa. Kiinassa isyyttä ei kuitenkaan voi tunnustaa Kiinan viranomaisten luona, vaan tunnustamislausuma on annettava henkilökohtaisesti edustustossa. Lapsen rekisteröintiä koskevassa asiassa toimivaltainen viranomainen on maistraatti. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsi voi saada Suomen kansalaisuuden ilmoitusmenettelyllä (koskee ainoastaan 1.6.2003 jälkeen syntyneitä lapsia). Lapsen kansalaisuutta koskevassa asiassa toimivaltainen viranomainen on maahanmuuttovirasto.

Lapsen huoltajuus on joko yhteisesti lapsen vanhemmilla tai se kuuluu yksin toiselle vanhemmalle. Kiinassa annettu huoltajuus- tai tapaamispäätös tulee sellaisenaan voimaan myös Suomessa. Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa tunnustetaanko vieraassa valtiossa annettu huoltajuuspäätös myös Suomessa. Toimivaltainen viranomainen on maistraatti.

Lapsen adoptio: Kun ulkomainen adoptio on pätevä Suomessa, lapsi saa Suomen kansalaisuuden. Adoptio vahvistetaan Kiinassa paikallisen siviiliasiainministeriön toimistossa vanhempien allekirjoittamalla adoptiosopimuksella ja adoptio tulee lopulliseksi paikallisen julkisen notaarin toimistossa tehdyllä laillisella rekisteröinnillä. Adoptiolapsi matkustaa Kiinasta Suomeen Kiinan passilla ja Schengen-viisumilla. Viisumihakemusta ja lapsen rekisteröintiä varten vaaditaan laillistettuna seuraavat asiakirjat: adoptiosopimus, todistus adoption rekisteröinnistä sekä lapsen syntymätodistus tai tieto syntymästä tai heitteillejättötodistus. Laillistuksista peritään palveluhinnaston mukainen maksu.

Lapsikaappaus: Kiinassa asuvat suomalaiset ja heidän lapsensa ovat Kiinan viranomaisten toimivallan alaisia joten lapsikaappauksissa tulee ottaa yhteyttä Kiinan viranomaisiin. Käytännön yleisohjeena lapsikaappausten ehkäisemiseksi on, että avioerotapauksiin liittyviä oikeuden vahvistamia tapaamisoikeussopimuksia tulee ehdottomasti noudattaa. Lapsikaappausasioissa Suomessa tulee kääntyä ulkoasiainministeriön puoleen.


Sivun alkuun
 

Matkavakuutus

Kiinaan matkaavia suositellaan ottamaan matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä vastuu- ja oikeusturvava­kuutus. Matkavakuutus mahdollistaa perushoitoa laajemman hoidon sekä vakuutusehdoista riippuen tarvittaessa myös kuljetuksen kotimaahan. Matkavakuutuksen puuttuessa sairaanhoito Kiinassa voi tulla erittäin kalliiksi. Suomen edustustot eivät vastaa hoitomaksuista tai kotiutus­kustannuksista.

Muuttoasiat ja osoitteenmuutos

Laki Väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta (661/2009) velvoittaa Suomen kansalaisia pitämään väestötiedot (ml. osoitetiedot) ajantasaisina. Muuttoilmoitus maistraatille tulee tehdä viikon sisällä muutettaessa pysyvästi asunnosta toiseen tai kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa ml. ulkomailla kestää yli kolme kuukautta.

Osoitteenmuutoksen ulkomaille/ulkomailla voi tehdä kotikunnan maistraattiin tai Suomen ulkomaanedustuston kautta lomakkeella ”Ulkomailla asuvan henkilön osoitteen muutosilmoitus Suomen väestötietojärjestelmään". Osoitteen­muutoksen voi ilmoittaa maistraatille myös sähköpostilla: address@maistraatti.fi. Osoitetietoja voi hakea väestötietojärjestelmän maksullisesta osoitepalvelusta.

Mikäli ulkomaalaisella henkilöllä on tarkoitus muuttaa pysyvästi Suomeen tai oleskella Suomessa yli 90 päivää puolen vuoden aikana, vaaditaan oleskelua varten oleskelulupa. Lisätietoa Maahanmuuttovirastosta. Suomeen muuttajan opasta julkaisee Työministeriö: Muuttajan opas ja tietoa maahanmuuttajan sosiaaliturvasta julkaisee Kansaneläkelaitos (KELA) ”Moving to or from Finland”. Yleistietoa julkisista palveluista ja jokapäiväisestä elämästä Suomessa: www.suomi.fi. Tietoa muuttotavaroiden tuonnista saa Suomen Tullista: muuttotavaroiden tuonti.

Kiinan maahantulosäännöistä vastaavat paikalliset maahantuloviranomaiset. Ennen matkaa tai muuttoa Kiinaan on hyvä tarkistaa ajantasaiset säännöt joko paikallisviranomaisilta Ministry of Public Security, Exit and Entry Administration Public Security Bureau www.mps.gov tai Kiinan Helsingin-suurlähetystöstä.


Sivun alkuun
 

Notaaripalvelut

Notaaritointa ja laillistusta varten tulee varata aika ja sitä ei lähtökohtaisesti tehdä odottaessa. Suomen ulkomaanedustustot voivat suorittaa tiettyjä julkisen notaarin tehtäviä mm. seuraavasti:

 • Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen
 • Jäljennöksen oikeaksi todistaminen alkuperäisestä asiakirjasta
 • Antaa elossaolotodistus
 • Laillistus

Rahanvälitys

Nopein ja vaivattomin rahansiirtotapa Kiinaan on pyytää omaista tai tuttavaa siirtämään varoja ulkomaille rahan­välitysyritysten kautta, jotka toimivat useissa kaupungeissa ja moninaisissa toimi­pisteissä. Lähtökohtaisesti toimipisteet vaativat vastaanottajaa esittämään henkilöllisyystodistuksen varoja nostettaessa. Rahalähetyksen koodi tai tapahtumanumero on hyvä ilmoittaa vastaanottajalle. Lisäksi rahansiirtoihin voi käyttää PayPal –sähköistä palvelua, joka vaatii kirjautumisen rahanlähettäjältä Suomessa sekä rahan vastaan­ottajalta Kiinassa.

Western Union
Forex
MoneyGram
Tavex

Mikäli hädänalaisessa asemassa oleva Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen ei onnistu saamaan rahavaroja kaupallisten rahanvälitysyritysten kautta, voi edustusto auttaa rahasiirrossa ulkoministeriön välityksellä. Tilisiirto tehdään suoraan ao. henkilön tililtä tai omaisten tekemää talletusta vastaan (toimitusmaksu 40 EUR). Varoja voidaan välittää ja avustusasiaa hoitaa vain edustuston ja ulkoasiainministeriön virka-aikana.


Sivun alkuun
 

Rikosilmoitus

Rikoksesta tai väkivallasta suositellaan ilmoitettavan mahdollisimman nopeasti lähimmälle poliisilaitokselle. Poliisiraportti tarvitaan mm. uuden passin hankkimista ja vakuutusyhtiötä varten. Kiinassa poliisin hätänumero on 110. Pekingissä poliisin englanninkielinen palvelunumero on (010) 8401 5300.

Katurikollisuus ei ole yleistä, mutta Kiinassa suositellaan noudatettavan normaalia varovaisuutta; esimerkiksi mielenosoituksia tai pimeitä katuja/kujia kannattaa välttää sekä varoa taskuvarkaita ruuhkaisissa turisti­kohteissa. Arvotavarat kannattaa säilyttää lukitussa paikassa esim. hotellihuoneen tallelokerossa ja pitää mukanaan vain välttämättömät tavarat. Tärkeimmistä asiapapereista (esim. passista, viisumista ja lentolipuista) on suositeltavaa ottaa kopiot ja säilyttää ne erillään alkuperäisistä. On myös suositeltavaa pitää yksi maksuväline (esim. pankkikortti) erillään muista. Passia, rahaa tai muita arvoesineitä ei tule koskaan jättää autoon.

Anastetuista tai kadonneista pankki- ja luottokorteista voi ilmoittaa välittömästi sulkupalveluun väärinkäytösten ehkäisemiseksi: Korttiturvallisuus. Matkapuhelimen katoamisesta voi ilmoittaa omaan matkapuhelinoperaattoriin.

Kiinan lain mukaan ulkomaalaisen on kannettava mukanaan passia, mutta käytännössä passin ja viisumin/­oleskelu­luvan paperikopio tai valokuva puhelimessa on ollut riittävä. Lisäohjeita passin katoamistapauksessa.

Rikosasiaa käsitellään paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Lisätietoja asianajajalta, joka saattaa voida edustaa vastaajaa oikeudessa. Poliisitutkinta ja oikeudenkäynti saattavat kestää kauan. Joissain tapauksissa saattaa olla tarpeellista saapua henkilökohtaisesti takaisin maahan oikeudenistuntoa varten.

Suomen rikosuhripäivystys tarjoaa tukeaan myös rikosten uhreiksi ulkomailla joutuneille: www.riku.fi.

Rikosrekisteriote

Suomessa rikosrekisteriotteen saa oikeusrekisterikeskuksesta: www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yksityisenhenkilontiedonsaantioikeus/rikostaustaote.html

Kiinassa ohjeet rikosrekisteriotteen saamiseksi:

Kiinassa asuva ulkomaalainen voi anoa rikosrekisteriotetta myös ulkomaalaisia palvelevalta asuinpaikkansa notaarilta. Rikosrekisteriotetta varten tarvitaan notaarikohtaiset ja vähintään seuraavat dokumentit;

 • Passi ja kopio oleskeluluvasta
 • Paikallispoliisilta saatu asuinpaikan rekisteröintilomake

Kiinan viranomaisten lisätietoja (kiinaksi):


Sivun alkuun
 

Sairaus- tai onnettomuustapaus

Suomen edustusto, oma vakuutusyhtiö ja matkatoimisto voivat avustaa sairauden tai onnettomuuden kohteeksi joutunutta tilanteen vaatiman välttämättömän avun saamiseksi esimerkiksi antamalla lääkäreiden ja sairaaloiden yhteystietoja. Hätätapauksessa voi soittaa Kiinan hätänumeroon 120. Myös oman hotellin vastaanotosta voi pyytää apua. Edustusto voi avustaa yhteydenpidossa Suomessa olevaan lähiomaiseen.

Sairaus- tai onnettomuus tapauksessa kannattaa ottaa yhteyttä oman vakuutusyhtiön vahinkopäivystykseen, joka antaa toimintaohjeita, ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin ja tarvittaessa järjestää kotiinkuljetuksen. Mikäli paikallinen lääkäri ei hyväksy ulkomaisen vakuutusyhtiön maksusitoumusta, lääkärimaksu on varauduttava maksamaan ensin itse.

Sakko

Kiinassa saatu sakkorangaistus suositellaan maksettavaksi mahdollisten seuraamusten välttämiseksi (esim. seuraava maahantulo Kiinaan). Sakko tulee suorittaa sen antaneelle viranomaiselle, jonka yhteystiedot on tavallisesti merkitty maksumääräykseen. Suomen ulkomaan edustustot eivät käsittele yksityishenkilöiden sakkoasioita. Lisätietoja antavat toimivaltaiset viranomaiset: paikallisviranomainen tai Kiinan suur­lähetystö Suomessa. Mahdollisissa ongelmatapauksissa voi kääntyä asianajajan puoleen.


Sivun alkuun
 

Sosiaaliturva

Suurin osa suomalaisesta sosiaaliturvasta on asumisperusteista. Kelan sosiaaliturvan piiriin kuulumisen edellytyksenä on yleensä, että hakija asuu vakinaisesti Suomessa. Suomen lainsäädännön mukaan sosiaaliturvan piiriin kuuluminen ei riipu kansalaisuudesta. Lisätietoa Kelasta.

Suomeen muuttavat ulkomaalaiset (mm. työntekijät ja opiskelijat) saavat lisätietoa Kelan sosiaaliturvan ja Verohallinnon verotuksen yhteisestä palvelupisteestä ”In to Finland”.

Tulli

Tietoja muuttotavaroiden tuonnista Suomeen sekä Suomesta viennin rajoituksista saa Suomen Tullilta.

Tietoja muuttotavaroiden viennistä Kiinassa saa vastaavalta paikallisviranomaiselta: http://english.customs.gov.cn/


Sivun alkuun
 

Vangitseminen ja pidätys

Mikäli Suomen kansalainen pidätetään tai vangitaan tai hän muuten menettää vapautensa ulkomailla, on hänellä oikeus pyytää poliisi- tai vankilaviranomaisia ilmoittamaan vapaudenmenetyksestään Suomen edustustolle. Edustusto ilmoittaa asiasta ulkoministeriölle, joka asianomaisen pyynnöstä välittää tiedon tapahtumasta tämän nimeämälle henkilölle Suomessa.

Edustusto seuraa mahdollisuuksien mukaan asian kehittymistä. Edustusto voi pyrkiä selvittämään saako rikoksesta tutkittavana tai syytettynä oleva henkilö asemamaan puolesta oikeusavustajan ja tulkin, tai neuvoo tarvittaessa näiden hankkimisessa. Suomen edustusto ei voi puuttua tapauksen oikeuskäsittelyyn tai vaatia tietynsisältöistä tuomioistuimen päätöstä eikä vapauttaa pidätettyä tai vangittua. Edustusto ei myöskään voi antaa oikeudellisia neuvoja tai ajaa asianomaisen asiaa, sillä nämä tehtävät kuuluvat oikeusavustajalle/asianajajalle.

Verotus

Tietoja Suomen verotuksesta saa Verohallinnosta.

Suomeen muuttavat ulkomaalaiset (mm. työntekijät ja opiskelijat) saavat lisätietoa Verohallinnon verotuksen ja Kelan sosiaaliturvan yhteisestä palvelupisteestä ”In to Finland”.


Sivun alkuun
 

Väestötietojärjestelmä

Väestötietojärjestelmä sisältää henkilötiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa asuvista ulkomaalaisista. Laki Väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta (661/2009) velvoittaa pitämään väestötiedot (ml. osoitetiedot) ajantasaisina ja ilmoittamaan myös ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista. Väestötietojen perusteella määräytyvät monet oikeudet ja velvollisuudet, esim. passi-, asevelvollisuus-, kansalaisuus-, eläke-, perunkirjoitus-, vero- ja äänestysasiat.

Väestötietomuutoksia koskevat asiakirjat, esim. ulkomailla vihitty/syntynyt/kuollut, tulee esittää virallisesti laillistettuina. Väestörekisteri-ilmoitus on maksuton, ja sen voi tehdä joko viimeisen kotikuntansa maistraattiin tai Suomen ulkomaan edustustoon. Ilmoituslomakkeita saa edustustosta tai osoitteesta www.maistraatti.fi/fi/lomakkeet/.

Ohjeet syntymän, avioliiton, kuoleman sekä osoitteenmuutoksen rekisteröintiin Suomessa:

Laki antaa seuraavat oikeudet omia väestötietoja koskien, jotka voi tehdä maistraatin kautta:

 • Tarkastusoikeus: omat väestörekisteritiedot voi tarkistaa maksutta kerran vuodessa: Omien tietojen tarkastus.
 • Korjausoikeus: Omat virheelliset tiedot voi pyytää oikaisemaan tai täydentämään, jos oikeellisuus on todennettavissa laillistetuista asiakirjoista.
 • Kielto-oikeus: Omien tietojen luovuttamisen markkinointi- ja osoitepalveluihin voi kieltää.

Äänestys

Ulkoasiainministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulkomailla. Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ulkomailla ennalta määrätyissä ennakkoäänestyspaikossa, joiden osoitteet ja aukioloajat julkaistaan vaalien lähestyessä ulkoasiainministeriön ja oikeusministeriön verkkosivuilla. Suomen ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimeenpanosta. Lisätietoja www.vaalit.fi

© Suomen suurlähetystö, Peking
© Suomen pääkonsulaatti, Shanghai | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot