Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland och Jordanien leder utvärderingen av FN:s strategi för terrorismbekämpning - Finlands ambassad, Peking : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Peking
FINLANDS GENERALKONSULAT, Shanghai

  • Finlands ambassad, Peking
    Tel. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
  • Finlands generalkonsulat, Shanghai
    Tel. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 7.6.2018 | Utrikesministeriet

Finland och Jordanien leder utvärderingen av FN:s strategi för terrorismbekämpning

Utvärderingen av FN:s globala strategi för terrorismbekämpning är en av de viktigaste processerna i FN:s generalförsamling i vår. Finland leder tillsammans med Jordanien utvärderingen av strategin, vilket ger Finland en synlig ställning. Avsikten är att en resolution om strategin ska antas den 26 juni.

Finland betonar särskilt vikten av förebyggande åtgärder i bekämpningen av våldsbejakande extremism och terrorism. Det är viktigt att de mänskliga rättigheterna och offrens ställning beaktas i arbetet mot terrorism.

Aktuella teman som är föremål för utvärdering är bland annat förebyggandet av våldsbejakande extremism, bemötandet av utländska stridande som återvänder från konfliktområden, begränsningen av finansieringen av terrorism, användningen av internet och ny teknik för terroristiska ändamål samt stärkandet av FN-medlemsstaternas kapacitet. En annan viktig fråga som det ska fattas beslut om är vilken roll FN:s nya byrå för terrorismbekämpning kommer att ha och vilka förväntningar medlemsstaterna har på den.

I resolutionen behandlas många svåra frågor som medlemsstaterna har olika synpunkter på. Å andra sidan har medlemsstaterna också många gemensamma mål. Målet för utvärderingen av strategin är att föra samman olika synpunkter i syfte att skapa en tydligare strategi som mer konkret styr medlemsstaternas åtgärder.

Terrorism och våldsbejakande extremism berör alla stater. Åtgärder mot terrorism har fått en allt viktigare roll i FN.

FN antog den globala strategin för terrorismbekämpning 2006. I strategin granskas faktorer som bidrar till terrorism, åtgärder mot terrorism (inklusive förebyggande åtgärder), FN:s och medlemsstaternas förmåga att svara mot hot samt tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna i arbetet mot terrorism. Genomförandet av strategin utvärderas vartannat år.

Efter att resolutionen har antagits kommer FN:s generalsekreterare att stå värd för det första högnivåmötet mellan nationella organ för terrorismbekämpning.

Ytterligare information: Niina Nyrhinen, ansvarig tjänsteman, Finlands FN-representation, tfn +1 212 821 0229

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 7.6.2018


© Finlands ambassaden, Peking | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter